21 Μαι 2022
Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2021 09:12

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την ωρίμανση των διαδικασιών δημοπράτησης του έργου: «Παράκαμψη Χαλκίδας και Παράκαμψη Ψαχνών»

Η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών (Δ13), σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής απόφασης, µε την οποία εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης με τίτλο : «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών, στην ωρίμανση των διαδικασιών δημοπράτησης του έργου: «Παράκαμψη Χαλκίδας και Παράκαμψη Ψαχνών», η οποία αφορά στην εκπόνηση συμπληρωματικών Ερευνών & Μελετών και στην ολοκλήρωση των Τευχών Δημοπράτησης», με την διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016, με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, σας απευθύνει 

Την παρούσα πρόσκληση προκειμένου να συμμετάσχετε στην διαδικασία διαπραγμάτευσης με την υποβολή της προσφοράς σας, για την ανάθεση τηςυπόψησύμβασηςΠαροχήςΥπηρεσιώνΤεχνικούΣυμβούλου,υπότουςεξήςόρουςκαιπροϋποθέσεις :

  1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου είναι η υποβοήθηση της Δ/νσης Οδικών Υποδομών στην εκπόνηση συμπληρωματικών Ερευνών & Μελετών και στη ολοκλήρωση των Τευχών Δημοπράτησης για την ωρίμανση των διαδικασιών δημοπράτησης του έργου: «Παράκαμψη Χαλκίδας και Παράκαμψη Ψαχνών».

Αναλυτικότερα το αντικείμενο της προτεινόμενης σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου αφορά την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών προκειμένου να εκπονηθούν τα εξής μελετητικά αντικείμενα:

Α) ΣτατικΕς μελΕτες

Απ’ ευθείας οριστική μελέτη τεχνικού Κάτω Διάβασης οδού Π4 στη Χ.Θ. 5+030,72 της κύριας αρτηρίας του αυτοκινητόδρομου Παράκαμψης Χαλκίδας

Β) ΓεωτεχνικΕς Ερευνες & μελΕτες

  1.  Εκτέλεση γεωτεχνικών εργασιών υπαίθρου & εργαστηρίου, που συνίστανται σε επτά (7) γεωτρήσεις συνολικού βάθους 120μ. και δυο (2) στατικές πενετρομετήσεις με χρήση πιεζοκώνου (CPTu) συνολικού βάθους 40μ. & αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους
  2. Γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης της Κάτω Διάβασης οδού Π4 στη θέση Χ.Θ. 5+030,72.
  3. Απ’ ευθείας οριστική μελέτη επιχώματος κλάδου 1 Α.Κ. Ν.Λαμψάκου (Χ.Θ. 0+340    έως 0+500)
  4. Εδαφοδυναμική μελέτη στην περιοχή του επιχώματος κλάδου 1 Α.Κ. Ν. Λαμψάκου.

Γ) Τοπογραφικές μελέτες

Επικαιροποίηση – ανασύνταξη του κτηματολογίου στο τμήμα «Νέα Λάμψακος – Ψαχνά», με βάση τα στοιχεία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ.

Δ) ΣυγκοινωνιακΕς μελΕτες

  1.  Έλεγχος Οδικής Ασφάλειας στα τμήματα «Υψηλή Γέφυρα – Νέα Λάμψακος», «Σύνδεση Βόρειας – Νότιας Εύβοιας» και «Παράκαμψη Ψαχνών».
  2. Τροποποίηση συγκοινωνιακών μελετών σε διακριτά τμήματα του τμήματος «Νέα Λάμψακος – Ψαχνά», σε περίπτωση που απαιτηθεί από τον Έλεγχο της Οδικής Ασφάλειας.

Ε) ΥδραυλικΕς μελΕτες

Τροποποίηση υδραυλικών μελετών σε διακριτά τμήματα του τμήματος «Νέα Λάμψακος – Ψαχνά», σε περίπτωση που απαιτηθεί από τον Έλεγχο της Οδικής Ασφάλειας.

ΣΤ) ΣΥνταξη ΤευχΩν ΔημοπρΑτησης

Ενσωμάτωση στα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου, που συντάσσονται στο πλαίσιο άλλης σύμβασης Τ.Σ., του τμήματος «Σύνδεση Βόρειας-Νότιας Εύβοιας», το οποίο δεν είχε συμπεριληφθεί μέχρι σήμερα.

  1. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΑΜΟΙΒΗ
  2. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ.

Η συνολική δαπάνη της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου ανέρχεται στο ποσό των 167.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), και βρίσκεται εντός των ορίων της περίπτωσης β του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, δεδομένου ότι αναθέτουσα αρχή της Σύμβασης είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και θα καλυφθεί από το Ενάριθµο Έργο 2015ΣΕ07100011 της ΣΑΕ 071.

Με την παρούσα καθορίζονται οι κανόνες διαπραγμάτευσης ως εξής:

Στοιχείο διαπραγμάτευσης και αντίστοιχα κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά µόνο βάση τιμής. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29η Nοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πµ. και ως ώρα αποσφράγισης αυτών 10:30 πμ.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2021 11:21